Cập nhật đáp án đầy đủ 24 mã đề thi môn Toán kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021

0
4784

Chiều 7.7, thí sinh cả nước tiếp tục dự thi môn Toán trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 với thời gian làm bài 90 phút, theo hình thức trắc nghiệm.Có thể là hình ảnh về văn bản cho biết '$ TRƯỜNG CAO ĐẢNG DƯỢC HÀ NỘI XÉT TUYỂN HỌC BẠ CĐ Dược CĐ Điều Dưỡng CĐ Hộ» Sinh ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN MÃN TOÁN KỲ THI THPT QUỐC GIA 202 79 Ngụy Như Kon Tum HN'

Theo quy chế thi, thí sinh phải có mặt tại phòng thi đúng thời gian quy định, chấp hành hiệu lệnh của ban coi thi và hướng dẫn của cán bộ coi thi. Thí sinh đến chậm quá 15 phút sau khi có hiệu lệnh tính giờ làm bài sẽ không được dự thi.

14h20 thí sinh sẽ được phát đề thi và bắt đầu làm bài từ 14h30. Sẽ có 24 mã đề thi cho 24 thí sinh trong phòng thi.

Cao Đẳng Dược Hà Nội sẽ cập nhật nhanh nhất và chính xác gợi ý đáp án 24 mã đề môn Toán kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 để thí sinh và phụ huynh tham khảo.

F5 để cập nhật liên tục…..

Đang cập nhật…..

MÃ ĐỀ: 101  ĐÁP ÁN ĐỀ THI MÔN TOÁN THPT 2021 (Tham khảo)
1 -B  6 -D 11 -A 16 -B 21 -A 26 -C 31 -A 36 -B 41 -D 46 -D
2 -C 7 -C 12 -A 17 -C 22 -C 27 -C 32 -D 37 -A 42 -D 47 -C
3 -B 8 -C 13 -A 18 -B 23 -B 28 -B 33 -D 38 -C 43 -A 48 -D
4 -D 9 -D 14 -D 19 -C 24 -B 29 -D 34 -A 39 -D 44 -C 49 -D
5 -B 10 -C 15 -C 20 -C 25 -B 30 -D 35 -B 40 -B 45 -C 50 -D

 

MÃ ĐỀ: 102

 ĐÁP ÁN ĐỀ THI MÔN TOÁN THPT 2021 (Tham khảo)
1 -C  6 -A 11 -B 16 -D 21 -D 26 -A 31 -A 36 -B 41 -B 46 -A
2 -D 7 -C 12 -D 17 -B 22 -D 27 -D 32 -C 37 -B 42 -A 47 -A
3 -D 8 -C 13 -A 18 -D 23 -C 28 -B 33 -C 38 -B 43 -A 48 -A
4 -D 9 -C 14 -B 19 -C 24 -D 29 -D 34 -B 39 -B 44 -C 49 -B
5 -A 10 -A 15 -D 20 -C 25 -C 30 -B 35 -C 40 -C 45 -A 50 -D

 

MÃ ĐỀ: 103  ĐÁP ÁN ĐỀ THI MÔN TOÁN THPT 2021 (Tham khảo)
1 -B  6 -B 11 -C 16 -B 21 -C 26 -A 31 -A 36 -D 41 -B 46 -A
2 -C 7 -A 12 -A 17 -C 22 -A 27 -D 32 -D 37 -C 42 -D 47 -D
3 -C 8 -B 13 -C 18 -D 23 -A 28 -A 33 -D 38 -D 43 -B 48 -B
4 -D 9 -B 14 -A 19 -B 24 -B 29 -B 34 -C 39 -C 44 -A 49 -D
5 -C 10 -C 15 -B 20 -B 25 -C 30 -C 35 -B 40 -D 45 -D 50 -A

 

MÃ ĐỀ: 104  ĐÁP ÁN ĐỀ THI MÔN TOÁN THPT 2021 (Tham khảo)
1 -B  6 -D 11 -C 16 -C 21 -D 26 -A 31 -A 36 -A 41 -A 46 -D
2 -C 7 -C 12 -C 17 -A 22 -B 27 -D 32 -D 37 -B 42 -B 47 -B
3 -D 8 -B 13 -B 18 -B 23 -A 28 -B 33 -B 38 -A 43 -D 48 -D
4 -C 9 -B 14 -C 19 -A 24 -A 29 -A 34 -A 39 -B 44 -A 49 -A
5 -C 10 -B 15 -C 20 -D 25 -C 30 -D 35 -A 40 -D 45 -D 50 -D

 

MÃ ĐỀ: 105  ĐÁP ÁN ĐỀ THI MÔN TOÁN THPT 2021 (Tham khảo)
1 -A  6 -B 11 -C 16 -C 21 -A 26 -D 31 -D 36 -D 41 -D 46 -B
2 -B 7 -D 12 -B 17 -B 22 -D 27 -C 32 -D 37 -C 42 -C 47 -C
3 -A 8 -C 13 -A 18 -B 23 -A 28 -B 33 -A 38 -B 43 -A 48 -A
4 -D 9 -C 14 -C 19 -A 24 -A 29 -D 34 -A 39 -C 44 -C 49 -A
5 -D 10 -B 15 -B 20 -D 25 -D 30 -B 35 -D 40 -B 45 -C 50 -D

 

MÃ ĐỀ: 106  ĐÁP ÁN ĐỀ THI MÔN TOÁN THPT 2021 (Tham khảo)
1 -C  6 -A 11 -D 16 -C 21 -B 26 -D 31 -C 36 -B 41 -A 46 -A
2 -B 7 -B 12 -B 17 -C 22 -B 27 -B 32 -B 37 -A 42 -B 47 -B
3 -D 8 -B 13 -D 18 -C 23 -C 28 -A 33 -D 38 -A 43 -B 48 -A
4 -D 9 -C 14 -D 19 -A 24 -B 29 -A 34 -D 39 -A 44 -D 49 -A
5 -C 10 -C 15 -A 20 -C 25 -D 30 -C 35 -B 40 -C 45 -A 50 -D

 

MÃ ĐỀ: 107  ĐÁP ÁN ĐỀ THI MÔN TOÁN THPT 2021 (Tham khảo)
1 -A  6 -B 11 -D 16 -B 21 -C 26 -B 31 -C 36 -D 41 -C 46 -B
2 -C 7 -C 12 -D 17 -C 22 -D 27 -D 32 -D 37 -D 42 -B 47 -D
3 -C 8 -D 13 -B 18 -B 23 -C 28 -A 33 -C 38 -A 43 -A 48 -A
4 -A 9 -C 14 -B 19 -C 24 -A 29 -D 34 -C 39 -D 44 -A 49 -D
5 -D 10 -C 15 -D 20 -A 25 -D 30 -C 35 -D 40 -D 45 -B 50 -B

 

MÃ ĐỀ: 108  ĐÁP ÁN ĐỀ THI MÔN TOÁN THPT 2021 (Tham khảo)
1 -C  6 -B 11 -D 16 -D 21 -B 26 -B 31 -A 36 -B 41 -C 46 -B
2 -C 7 -A 12 -A 17 -D 22 -B 27 -A 32 -D 37 -A 42 -D 47 -A
3 -B 8 -B 13 -B 18 -D 23 -B 28 -A 33 -B 38 -D 43 -D 48 -D
4 -C 9 -C 14 -A 19 -B 24 -D 29 -B 34 -A 39 -B 44 -A 49 -C
5 -D 10 -C 15 -B 20 -A 25 -A 30 -B 35 -B 40 -D 45 -D 50 -D

 

MÃ ĐỀ: 109  ĐÁP ÁN ĐỀ THI MÔN TOÁN THPT 2021 (Tham khảo)
1 -A  6 -C 11 -B 16 -A 21 -B 26 -C 31 -A 36 -C 41 -C 46 -D
2 -A 7 -B 12 -C 17 -B 22 -C 27 -D 32 -D 37 -D 42 -C 47 -B
3 -D 8 -C 13 -B 18 -A 23 -C 28 -A 33 -C 38 -C 43 -A 48 -A
4 -A 9 -B 14 -A 19 -D 24 -D 29 -B 34 -A 39 -D 44 -A 49 -A
5 -A 10 -B 15 -B 20 -B 25 -D 30 -A 35 -A 40 -C 45 -C 50 -C

 

MÃ ĐỀ: 110  ĐÁP ÁN ĐỀ THI MÔN TOÁN THPT 2021 (Tham khảo)
1 -A  6 -B 11 -D 16 -C 21 -B 26 -A 31 -B 36 -C 41 -D 46 -D
2 -A 7 -A 12 -C 17 -D 22 -B 27 -B 32 -D 37 -C 42 -D 47 -A
3 -A 8 -A 13 -C 18 -B 23 -A 28 -C 33 -A 38 -A 43 -C 48 -D
4 -D 9 -C 14 -B 19 -A 24 -B 29 -D 34 -D 39 -C 44 -C 49 -C
5 -D 10 -D 15 -B 20 -A 25 -B 30 -C 35 -C 40 -A 45 -D 50 -A

 

MÃ ĐỀ: 111  ĐÁP ÁN ĐỀ THI MÔN TOÁN THPT 2021 (Tham khảo)
1 -A  6 -D 11 -D 16 -D 21 -C 26 -A 31 -A 36 -D 41 -D 46 -D
2 -B 7 -C 12 -B 17 -A 22 -B 27 -B 32 -C 37 -B 42 -A 47 -C
3 -C 8 -C 13 -B 18 -C 23 -A 28 -C 33 -B 38 -D 43 -B 48 -B
4 -C 9 -D 14 -B 19 -C 24 -C 29 -B 34 -D 39 -C 44 -C 49 -C
5 -D 10 -D 15 -C 20 -D 25 -D 30 -D 35 -D 40 -B 45 -C 50 -D

 

MÃ ĐỀ 112  ĐÁP ÁN ĐỀ THI MÔN TOÁN THPT 2021 (Tham khảo)
1 -C  6 -D 11 -D 16 -B 21 -D 26 -D 31 -C 36 -B 41 -C 46 -B
2 -C 7 -C 12 -C 17 -C 22 -B 27 -D 32 -D 37 -A 42 -D 47 -C
3 -B 8 -A 13 -A 18 -A 23 -C 28 -A 33 -A 38 -B 43 -B 48 -D
4 -D 9 -B 14 -D 19 -C 24 -D 29 -D 34 -C 39 -B 44 -A 49 -B
5 -A 10 -B 15 -B 20 -C 25 -B 30 -A 35 -D 40 -A 45 -A 50 -A

 

MÃ ĐỀ: 113  ĐÁP ÁN ĐỀ THI MÔN TOÁN THPT 2021 (Tham khảo)
1 -D  6 -C 11 -A 16 -D 21 -A 26 -B 31 -D 36 -C 41 -C 46 -C
2 -B 7 -D 12 -B 17 -C 22 -B 27 -C 32 -C 37 -B 42 -D 47 -A
3 -D 8 -D 13 -C 18 -A 23 -C 28 -C 33 -D 38 -B 43 -A 48 -C
4 -B 9 -B 14 -D 19 -B 24 -A 29 -B 34 -A 39 -D 44 -B 49 -B
5 -B 10 -A 15 -A 20 -B 25 -A 30 -A 35 -C 40 -A 45 -C 50 -B

 

MÃ ĐỀ: 114  ĐÁP ÁN ĐỀ THI MÔN TOÁN THPT 2021 (Tham khảo)
1 -B  6 -D 11 -C 16 -D 21 -A 26 -B 31 -D 36 -A 41 -A 46 -B
2 -C 7 -B 12 -D 17 -C 22 -A 27 -D 32 -A 37 -A 42 -B 47 -D
3 -A 8 -D 13 -B 18 -B 23 -D 28 -B 33 -B 38 -D 43 -B 48 -B
4 -D 9 -B 14 -A 19 -D 24 -A 29 -A 34 -D 39 -D 44 -A 49 -B
5 -C 10 -B 15 -D 20 -C 25 -A 30 -A 35 -D 40 -B 45 -B 50 -A

 

MÃ ĐỀ: 115  ĐÁP ÁN ĐỀ THI MÔN TOÁN THPT 2021 (Tham khảo)
1 -A  6 -D 11 -A 16 -C 21 -B 26 -A 31 -C 36 -B 41 -B 46 -C
2 -C 7 -A 12 -A 17 -A 22 -B 27 -B 32 -B 37 -A 42 -C 47 -B
3 -A 8 -A 13 -D 18 -A 23 -C 28 -B 33 -C 38 -C 43 -C 48 -A
4 -D 9 -D 14 -C 19 -A 24 -B 29 -A 34 -C 39 -A 44 -A 49 -C
5 -D 10 -B 15 -B 20 -B 25 -A 30 -C 35 -B 40 -D 45 -C 50 -C

 

MÃ ĐỀ: 116  ĐÁP ÁN ĐỀ THI MÔN TOÁN THPT 2021 (Tham khảo)
1 -B  6 -C 11 -B 16 -D 21 -D 26 -D 31 -A 36 -D 41 -A 46 -C
2 -A 7 -A 12 -B 17 -C 22 -D 27 -C 32 -C 37 -C 42 -C 47 -B
3 -C 8 -A 13 -A 18 -A 23 -A 28 -D 33 -A 38 -D 43 -A 48 -A
4 -D 9 -C 14 -B 19 -A 24 -B 29 -C 34 -B 39 -C 44 -A 49 -D
5 -C 10 -D 15 -B 20 -C 25 -C 30 -C 35 -C 40 -C 45 -B 50 -C

 

MÃ ĐỀ: 117  ĐÁP ÁN ĐỀ THI MÔN TOÁN THPT 2021 (Tham khảo)
1 -D  6 -D 11 -A 16 -D 21 -B 26 -C 31 -C 36 -D 41 -C 46 -D
2 -C 7 -C 12 -A 17 -C 22 -A 27 -C 32 -A 37 -A 42 -C 47 -B
3 -B 8 -A 13 -C 18 -C 23 -C 28 -A 33 -B 38 -C 43 -D 48 -D
4 -B 9 -B 14 -C 19 -D 24 -D 29 -B 34 -C 39 -D 44 -D 49 -D
5 -A 10 -C 15 -B 20 -A 25 -A 30 -C 35 -D 40 -C 45 -A 50 -A

 

MÃ ĐỀ: 118  ĐÁP ÁN ĐỀ THI MÔN TOÁN THPT 2021 (Tham khảo)
1 -C  6 -D 11 -A 16 -B 21 -D 26 -C 31 -D 36 -C 41 -D 46 -C
2 -A 7 -A 12 -D 17 -B 22 -B 27 -A 32 -B 37 -A 42 -D 47 -D
3 -D 8 -A 13 -B 18 -A 23 -D 28 -A 33 -A 38 -B 43 -C 48 -B
4 -C 9 -B 14 -D 19 -C 24 -A 29 -B 34 -D 39 -A 44 -B 49 -B
5 -C 10 -A 15 -B 20 -C 25 -B 30 -A 35 -A 40 -A 45 -A 50 -C

 

MÃ ĐỀ: 119  ĐÁP ÁN ĐỀ THI MÔN TOÁN THPT 2021 (Tham khảo)
1 -D  6 -C 11 -B 16 -A 21 -D 26 -D 31 -C 36 -D 41 -A 46 -A
2 -C 7 -A 12 -A 17 -B 22 -B 27 -B 32 -D 37 -C 42 -C 47 -D
3 -C 8 -C 13 -D 18 -D 23 -C 28 -D 33 -C 38 -B 43 -A 48 -B
4 -D 9 -B 14 -C 19 -A 24 -C 29 -A 34 -D 39 -B 44 -A 49 -A
5 -D 10 -B 15 -C 20 -D 25 -B 30 -D 35 -A 40 -B 45 -A 50 -B

 

MÃ ĐỀ: 120  ĐÁP ÁN ĐỀ THI MÔN TOÁN THPT 2021 (Tham khảo)
1 -B  6 -C 11 -B 16 -C 21 -C 26 -D 31 -A 36 -B 41 -B 46 -D
2 -A 7 -A 12 -B 17 -D 22 -C 27 -A 32 -B 37 -D 42 -C 47 -A
3 -A 8 -A 13 -A 18 -D 23 -B 28 -D 33 -C 38 -A 43 -D 48 -B
4 -B 9 -D 14 -A 19 -A 24 -C 29 -C 34 -C 39 -C 44 -C 49 -C
5 -D 10 -D 15 -D 20 -C 25 -A 30 -B 35 -B 40 -A 45 -B 50 -D

 

MÃ ĐỀ: 121  ĐÁP ÁN ĐỀ THI MÔN TOÁN THPT 2021 (Tham khảo)
1 -A  6 -C 11 -D 16 -C 21 -C 26 -D 31 -C 36 -D 41 -A 46 -A
2 -D 7 -C 12 -C 17 -B 22 -B 27 -B 32 -D 37 -C 42 -C 47 -A
3 -A 8 -C 13 -B 18 -D 23 -C 28 -D 33 -C 38 -B 43 -A 48 -D
4 -A 9 -A 14 -D 19 -A 24 -C 29 -A 34 -D 39 -B 44 -A 49 -B
5 -C 10 -C 15 -D 20 -B 25 -B 30 -D 35 -A 40 -B 45 -B 50 -A

 

MÃ ĐỀ: 122  ĐÁP ÁN ĐỀ THI MÔN TOÁN THPT 2021 (Tham khảo)
1 -A  6 -C 11 -D 16 -A 21 -B 26 -C 31 -D 36 -B 41 -A 46 -A
2 -A 7 -B 12 -A 17 -C 22 -B 27 -D 32 -D 37 -C 42 -B 47 -C
3 -C 8 -D 13 -B 18 -B 23 -D 28 -B 33 -D 38 -D 43 -A 48 -C
4 -A 9 -C 14 -A 19 -B 24 -D 29 -D 34 -C 39 -B 44 -C 49 -A
5 -C 10 -D 15 -B 20 -D 25 -C 30 -B 35 -B 40 -C 45 -B 50 -B

 

MÃ ĐỀ: 123  ĐÁP ÁN ĐỀ THI MÔN TOÁN THPT 2021 (Tham khảo)
1 -B  6 -D 11 -B 16 -C 21 -B 26 -B 31 -D 36 -C 41 -B 46 -A
2 -A 7 -C 12 -A 17 -D 22 -A 27 -D 32 -A 37 -B 42 -B 47 -B
3 -D 8 -B 13 -C 18 -C 23 -B 28 -A 33 -C 38 -C 43 -A 48 -D
4 -C 9 -A 14 -B 19 -D 24 -A 29 -A 34 -D 39 -A 44 -D 49 -C
5 -B 10 -C 15 -B 20 -A 25 -D 30 -C 35 -C 40 -C 45 -B 50 -D

 

MÃ ĐỀ: 124  ĐÁP ÁN ĐỀ THI MÔN TOÁN THPT 2021 (Tham khảo)
1 -C  6 -D 11 -B 16 -C 21 -D 26 -D 31 -A 36 -D 41 -A 46 -D
2 -D 7 -B 12 -D 17 -C 22 -C 27 -B 32 -B 37 -C 42 -D 47 -B
3 -A 8 -A 13 -A 18 -B 23 -C 28 -C 33 -C 38 -C 43 -A 48 -A
4 -C 9 -C 14 -A 19 -B 24 -D 29 -B 34 -B 39 -C 44 -D 49 -D
5 -B 10 -B 15 -B 20 -D 25 -C 30 -A 35 -C 40 -D 45 -A 50 -A

ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN CAO ĐẲNG CHÍNH QUY TẠI ĐÂY

Tại sao bạn nên chọn Trường Cao Đẳng Dược Hà Nội

1/ Trường có nhiều năm đào tạo chuyên sâu về ngành y dược, điều dưỡng, hộ sinh…

2/ Trường có đầy đủ cớ sở vật chất để thực hành

3/ Trường có hợp tác quốc tế – Hợp tác đào tạo cam kết có viêc làm khi ra trường

4/ Trường có đội ngũ giảng viên nhiều năm kinh nhiệm trong nghề hàng đầu việt nam

5/ Thời gian học linh hoạt

6/ Học phí tốt nhất so với các trường khác cùng ngành nghề

7/ Bằng cấp – Chứng chỉ của trường được công nhận và đánh giá cao trên toàn quốc

MỌI THÔNG TIN LIÊN HỆ:
Website: https://caodangduochn.edu.vn/
Mail : cdduochn.edu@gmail.com
Fanpage FB: https://www.facebook.com/Truong.caodangduochn.edu.vn/
Hotline:024.22.68.5656 – 0945.420.686 – 0988.049.924
Chia sẻ

Không có bình luận

Ý kiến của bạn