Thời khóa biểu học kỳ I năm 2015 – 2016 lớp D04 – K8 (P.302)

Khoa y dược trường Cao Đẳng Công Nghệ và Thương Mại Hà Nội thông báo thời khóa biểu học kỳ I năm học 2015 – 2016 từ T8/2015 – T1/2016 lớp D04 -K8 phòng học 302

TUẦN

BUỔI HỌC

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

TUẦN 02
24-30/08

Chiều

Tin học LT

Hóa đại cương -vô cơ

Tiếng Anh I

Sinh học & Di truyền

Những nguyên lý cơ bản của CNMLN

TUẦN 03
31-06/09

Chiều

Tin học LT

Hóa đại cương –
vô cơ

Tiếng Anh I

Sinh học & Di truyền

Những nguyên lý cơ bản của CNMLN

TUẦN 04
07-13/09

Chiều

Tin học LT

Hóa đại cương –
vô cơ

Tiếng Anh I

Sinh học & Di truyền

Những nguyên lý cơ bản của CNMLN

TUẦN 05      14-20/09

Chiều

Tin học  TH

Hóa đại cương –
vô cơ

Tiếng Anh I

Sinh học & Di truyền

Những nguyên lý cơ bản của CNMLN

TUẦN 06
21-27/09

Chiều

Tin học TH

Hóa đại cương –
vô cơ

Tiếng Anh I

Sinh học & Di truyền

Những nguyên lý cơ bản của CNMLN

TUẦN 07
28-04/10

Chiều

Tin học TH

Hóa đại cương-
vô cơ

Tiếng Anh I

Sinh học & Di truyền

Những nguyên lý cơ bản của CNMLN

TUẦN 08
05-11/10

Chiều

Tin học TH

TH Hóa đại cương

Y đức

Vật lý ĐC

Những nguyên lý cơ bản của CNMLN

TUẦN 09
12-18/10

Chiều

Tin học TH

TH Hóa đại cương

Y đức

Vật lý ĐC

Những nguyên lý cơ bản của CNMLN

TUẦN 10
19-25/10

Chiều

Tin học TH

TH Hóa đại cương

Y đức

Vật lý ĐC

Những nguyên lý cơ bản của CNMLN

TUẦN 11
26-01/11

Chiều

Xác suất thống kê y học

TH Hóa đại cương

Y đức

Vật lý ĐC

Những nguyên lý cơ bản của CNMLN

TUẦN 12
17-21/11

Chiều

Xác suất thống kê y học

TH Hóa đại cương

Y đức

Vật lý ĐC

Những nguyên lý cơ bản của CNMLN

TUẦN 13
02-08/11

Chiều

Xác suất thống kê
y học

TH Hóa đại cương

Y đức

Vật lý ĐC

Những nguyên lý cơ bản của CNMLN

TUẦN 14
09-15/11

Chiều

Xác suất thống kê
y học

Tự học

Bệnh học

Tự học

Bệnh học

TUẦN15
06-22/11

Chiều

Xác suất thống kê y học

Tự học

Bệnh học

Tự học

Bệnh học

TuẦN 16
23-29/11

Chiều

Xác suất thống kê y học

Tự học

Bệnh học

Tự học

Bệnh học

TuẦN 17
30-06/12

Sáng

GDTC

GDTC

GDTC

GDTC

GDTC

TUẦN 18
07-13/12

Sáng

Ôn Thi

Ôn thi

Ôn thi

Ôn Thi

Ôn thi

TUẦN 19
14-20/12

Sáng

Thi sinh học đại cương

Ôn Thi

Ôn thi

Thi Những Nguyên lý CB của CNML

Ôn thi

TuẦN 20
21-27/12

Sáng

Thi Hóa Đại cương vô cơ

Ôn Thi

Ôn thi

Thi tiếng anh 1

Ôn thi

TUẦN 21
28-03/01

Sáng

Thi Y Đức

Ôn Thi

Ôn thi

Thi Tin học

Ôn thi

TUẦN 22
04-10/01

Sáng

Thi Xác suất
thống kê y học

Ôn Thi

Ôn thi

Thi Bệnh học

 

(Thời gian học: mỗi buổi 5 tiết bắt đầu từ 1h30 -17h) 
Share Button

Đăng ký trực tuyến
Họ và tên:
Điện thoại:
Email:
Học vấn:
Ngành học:
Địa chỉ:
Đăng ký

Bình luận

Đánh giá

Họ tên
Tiêu đề
Đánh giá
Nội dung